ارتفاع (cm) عرض (cm) طول (cm) تعداد در کارتن
35 24 14 1