ارتفاع (cm) عرض (cm) طول (cm) تعداد در کارتن
24 26 14 2