ارتفاع (cm) عرض (cm) طول (cm) تعداد در کارتن
27 21 15 1