ارتفاع (cm) عرض (cm) طول (cm) تعداد در کارتن
42 33 17 1