ارتفاع (cm) عرض (cm) طول (cm) تعداد در کارتن
38 19 13 1