ارتفاع (cm) عرض (cm) طول (cm) تعداد در کارتن
43 43/5 26 1