ارتفاع (cm) عرض (cm) طول (cm) تعداد در کارتن
43 26 47/5 1